Szolnoki MÁV Utánpótlás FC
hivatalos weboldala

Etikai Kódex

Szolnoki MÁV FC

I. Általános alapelvek

l  A jelen Etikai Kódexet a Szolnoki MÁV FC szakmai közössége hozta létre.

l  Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogi forrás. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Szolnoki MÁV FC céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.

l  Az Etikai Kódex a Szolnoki MÁV FC szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az Etikai Kódex IV.pontja alatt megjelenített fegyelmezési intézkedések szabályozzák.

l  Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Szolnoki MÁV FC-vel sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók szüleire, és a Szolnoki MÁV FC alkalmazottaira.

l  Területi hatálya kiterjed a Szolnoki MÁV FC valamennyi intézményére, telephelyére,a sportpályákra, az akadémia által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira.

l  Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig.

II. A sportolói, és ahhoz kapcsolódó jogok

1. A sportoló jogai

l  A Szolnoki MÁV FC játékosának joga, hogy az eredményes felkészüléshez szükséges valamennyi szakmai, személyi és tárgyi feltételeket megkapja.

l  A Szolnoki MÁV FC játékosát meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátja.

l  A Szolnoki MÁV FC játékosának joga, hogy az MLSZ idevágó rendelkezései szerint, a labdarúgó javára megkösse az előírt biztosítási szerződést, nem zárva ki annak lehetőségét, hogy akár a Sportszervezet, akár a játékos bármely más kategóriájú biztosítást is megkössön.

l  A Szolnoki MÁV FC játékosának joga, hogy a klub biztosítsa számára a labdarúgó mérkőzésekre, versenyekre való utazást, és a bajnoki mérkőzéseken a felszerelést (mez, nadrág, sportszár).

2. Az edző jogai

l  A Szolnoki MÁV FC edzőinek joga, hogy az eredményes felkészítéshez valamennyi szükséges szakmai, tárgyi feltételeket megkapja.

3. A Szülő jogai

l  A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen kapjon felvilágosítást.

l  A szülőnek joga van a Szolnoki MÁV FC sportrendezvényein, mint néző részt venni.

III. Sportolói és ahhoz kapcsolódó kötelességek

1. Általános sportolói kötelességek

l  A játékosok, a sportrendezvényeken kötelesek a névadó hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Etikátlan cselekedetnek számít a közösségromboló tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, mindennemű drog használata.

l  A játékosnak kötelessége a klub szellemiségét magáénak vallani, (emberiesség, a futball, a tanulás) és ennek megfelelően viselkedni mindenhol.

l  A mérkőzéseken, nemzetközi tornákon a labdarúgás szellemiségének megfelelően kell, hogy képviseljék a klubot. Mindent meg kell tenni a győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, nem ellenséget látni benne. El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha az számukra nem kedvező. Uralkodni kell az indulatokon, bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a saját játékostársát. Játékukkal viselkedésükkel hatni kell a szülőkből álló közönségre is. Ezek be nem tartása súlyos etikátlanságok közé tartozik.

l  Sérülést, betegséget jelezni kell a klub orvosának.

l  A játékosok fordulhatnak más orvosokhoz is, de a leleteket a kluba orvosának be kell mutatni.

l  Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében kötelező betartani.

l  A játékos tudomásul veszi, hogy az iskolai szünetek a labdarúgásban nem jelentenek automatikusan szünetet.

l  A játékos tudomásul veszi, hogy a klub szakmai vezetése évente kétszer értékeli a szakmai előmenetelüket.

2. Labdarúgó foglalkozások

l  A játékos köteles az edző által megjelölt időben és helyen megjelenni, a rá háruló szakmai feladatokat tudásának maximumát adva végrehajtani.

l  Az edzésekről csak edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket, sérüléseket tudatni kell a korosztály edzőjével akkor is, ha azok nem a klub rendezvényein történtek.

l  A játékos köteles életmódját alárendelni karrierjének.

3. Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok

l  A különböző rendezvényeken a klub által megkívánt felszerelésben kell megjelenni, ezzel is demonstrálni a klubhoz való tartozást.

l  Minden sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, megakadályozni a rongálást. A felszereléseket a játékosok kötelesek tisztán tartani. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot az edzőnek kell jelenteni.

l  A klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a labdarúgók kártérítési kötelezettséggel tartoznak.

l  A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

l  A pályák rendjéért a játékosok felelősek.

l  A játékosok kötelesek megfelelő felszerelést viselni a műfüves pályákon illetve a füves pályán.

4. Az öltözői rend

l  A játékosok kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani.

l  Az öltözőben a ruházatot, a labdarúgó felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni.

l  Az öltözőben a labdarúgó felszerelésen, és a saját ruházaton kívül csak a foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak, értéktárgyakat az öltözőben tartani tilos.

l  Kötelező a fürdőt rendeltetésszerűen használni.

l  A játékos köteles a kifüggesztett öltözői, illetve a pályarendet betartani.

5. Az edző kötelességei

l  A edzőknek a Szolnoki MÁV FC-t minden körülmények között a névadó hírnevéhez méltóan kell képviselniük.

l  A klub rendezvényein kötelesek a megkívánt öltözékben megjelenni.

l  Az edzőre bízott csapatot kötelessége a klub szakmai követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni.

l  A pályák rendjéért az edzők és a játékosok felelősek. (Foglalkozások után a pályán nem maradhat semmi.)

6. A szülőkre, hozzátartozókra vonatkozó kívánalmak

l  A szülők a sportrendezvényeken kötelesek a klub hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálásoktól, az ellenfél szidalmazásától.

l  A Szolnoki MÁV FC-hez az élet minden területén lojális legyen, lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással szemben védelmezze.

l  A lehetőségekhez képest objektíven ítéljék meg a játékosok sportteljesítményét.

7. Súlyos fegyelmezetlenségek

l  A súlyos vétséget követ el az a játékos, aki dohányzik, alkoholt fogyaszt, vagy kábítószerezik. A sportban egyik tevékenység sem kívánatos, éppen ezért a vétségek azonnali kizárást eredményeznek a klubtól.

l  A játékosoknak lehetőség szerint tartózkodni kell a disco-k rendszeres látogatásától.

l  A lopás vétségét elkövető játékos azonnali kizárással büntetendő.

IV. A Fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei

l  Ha a játékos megszegi az Etikai Kódexben meghatározott alapelveket, akkor vele szemben az edző szóbeli figyelmeztetést alkalmaz, és értesíti a szülőt.

l  Sorozatos fegyelmezetlenségeket követően a játékos szüleit a szakmai vezetés elbeszélgetésre hívja a klub székházába.

l  A büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett fegyelemsértéssel. Egy fegyelemsértés egy fegyelmező intézkedést (egy szóbeli vagy egy írásbeli) von maga után.

V. Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok

l  Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása az öltöző hirdetőtáblán történik.

l  A játékosokkal egy arra összehívott értekezleten történik az értelmező megismertetése.

l  Az Etikai Kódex érvényesülésének figyelemmel kísérése a vezetőedző és a labdarúgó edzők közös feladata. Az Etikai Kódex évenkénti felülvizsgálatát illetve annak módosítását kezdeményezheti a vezetőedző illetve az edzői testület.

 

Az Etikai Kódex 2010. augusztus 1-én lép hatályba.

Az Etikai Kódexet a Szolnoki MÁV FC edzői testületemegtárgyalta és elfogadta.

Kelt.: Szolnok, 2010. augusztus 1.

Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum